Mina Tjänster

FAMILJERÄTT

familjerätt

Familjerättsliga dokument

Jag upprättar familjerättsliga dokument såsom, samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Om det önskas en rådgivning vilka dokument som kan komma att behövas i er familjesituation kan ni ta kontakt med mig för en genomgång och för att få upprättat en rättsutredning. Ett familjerättsligt dokument upprättas när lagen inte ger den lösning som man själv önskar och klienten vill bestämma över sin framtid.

Framtidsfullmakt

Jag upprättar framtidsfullmakter för den händelse att personen i fråga får beslutsoförmåga och inte kan sköta sin egen ekonomi i framtiden. På så vis kan den berörda utse någon som kan ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter om personen senare i livet inte själv kan det, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Rättegångsbiträde

Jag åtar mig uppdrag som rättegångsbiträde i ärenden om förvaltarskap, det vill säga ombud för den person som kan komma att få ett förvaltarskap förordnat för sig.

Även i andra överförmyndarärenden är jag behjälplig.

ARVSRÄTT

Arvsrätt

Bouppteckningar

När en nära anhörig går bort, skall en bouppteckning göras inom fyra månader från dödsfallet och lämnas in till bouppteckningssektionen på Skatteverket. Det kan kännas oövervinnligt i sorg och saknad efter den bortgångna. Jag hjälper till med att samla in uppgifter och upprättar bouppteckningen. Det finns också möjlighet till hembesök och att få hjälp med praktiska göromål, som annars inte hör till själva bouppteckningsförrättningen.

Arvskiften

Efter att bouppteckningen är klar skall ett arvskifte upprättas om det är mer än en dödsbodelägare. Ett arvskifte är en privat handling som inte registreras, men finns en fastighet bland kvarlåtenskapen används arvskiftet som underlag till lagfart. Även dessa handlingar kan jag hjälpa er med.

ASYL- OCH MIGRATIONSRÄTT

Asyl och Migrationsrätt

Migrationsrätt behandlar utlänningens rätt att vara i Sverige och omfattar rätten till asyl och uppehållstillstånd av annan anledning.

Ibland har du rätt till ett offentligt biträde och då betalar staten arvodet. Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd i landet.

Även i de fall som du inte har rätt till offentligt biträde kan jag företräda dig. Har du fått ett beslut från Migrationsverket som du inte är nöjd med, har du möjlighet att överklaga det inom tre veckor från det datum du blev delgiven beslutet.

Söker du arbetstillstånd i Sverige kan jag vara dig behjälplig.

KULTUREGENDOMS­RÄTT

Kulturegendomsrätt

Har ni frågor om vad som gäller vårt kulturarv, det kan vara fråga om inventarielistor för kyrkor som upprättas tillsammans med värderare, frågor om ombyggnationer för byggnadsminnen och andra frågor om rättstillämpning beträffande vårt kulturarv, är ni välkomna att kontakta mig. I dessa frågor samarbetar jag med andra sakkunniga.

TRANSPORTRÄTT

Transporträtt

Jag åtar mig även transporträttsliga uppdrag och kan ge råd om leveransvillkor och möjlighet att erhålla rätt vid skador och förseningar vid godstransport.